Inspector de specialitate IA – Serviciul Economic (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Ordinul nr.1917/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

2.Legea nr.82/1991, republicată, Legea contabilității.

3.Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

4.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă,, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr.307/2006, legea apărării împotriva incendiilor, republicată.

Inspector de specialitate I – Serviciul Parcări (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 3 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr.61/2009 privind modificarea art.9 din anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr.124/2008.

3.H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind regulamentul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București.

4.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

5.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Referent I – Serviciul Parcări (1 post)

Perioada: nedeterminată

-studii: medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr.61/2009 privind modificarea art.9 din anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr.124/2008.

3.H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind regulamentul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București.

4.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

5.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Inspector de specialitate IA – Biroul Salarizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă (economice/juridice/administrative)

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

-calificare: curs inspector resurse umane, curs Revisal, curs Legislația Muncii, curs salarizare bugetară

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

3.Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

4.Hotărârea nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

5.Hotărârea nr.905/2017 privind Registrul General de evidență al salariaților.

6.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

7.O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ (extras din Codul Administrativ-Norme aplicabile personalului contractual).

8.R.O.F.-ul Administrației Domeniului Public Sector 2 (https://adp2.ro/).

Referent IA – Biroul Salarizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

-studii: medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

3.Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

4.R.O.F.-ul Administrației Domeniului Public Sector 2 (https://adp2.ro/).

 

Inspector de specialitate IA – Biroul Organizare și Formare Profesională (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;

2.Hotărâre nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;

3.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare ;

4.Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

5.Hotărârea 905/2017 privind Registrul General de evidență a salariaților.

6.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

7.Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind codul administrativ ( Extras din Codul Administrativ – Norme aplicabile personalului contractual );

8.R.O.F. -ul Administrației Domeniului Public Sector 2 ( https://adp2.ro/).

 

Referent I – Secția Întreținere și Dotare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr.307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, emitent Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr.297/17.04.2019.

3.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

4.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

5.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

: Inspector de specialitate II – Biroul Avize, Autorizații și Cadastru (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență (administrație publică)

-vechime: 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu completările ulterioare.

2.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată prin H.G. nr.343/2017.

Inspector de specialitate II – Secția Mecanizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență

-vechime: 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.O.G. nr.27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

3.Legea nr.319/2006 privind obligațiile lucrătorilor.

4.Ordinul nr.1214/2015 privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

: Inspector de specialitate IA – Biroul Sistematizare Rutieră (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București nr.235/2005.

2.H.C.L. Sector 2 nr. 154/26.09.2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2.

3.O.G. nr. 189/12.02.2013 privind aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000” publicat în Monitorul Oficial nr.121/05.03.2013.

4.Normativ nr. 600/2010 pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice.

5.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

6.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

7.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

3.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

4.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

5.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanța nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Referent II – Secția Mecanizare (1/2 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4-Obligațiile lucrătorilor).

2.Ordinul nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

3.Ordinul nr.1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (3 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (5 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (6 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

Inspector de specialitate IA – Biroul Sistematizare Rutieră (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București nr.235/2005.

2.H.C.L. Sector 2 nr. 154/26.09.2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2.

3.O.G. nr. 189/12.02.2013 privind aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000” publicat în Monitorul Oficial nr.121/05.03.2013.

4.Normativ nr. 600/2010 pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice.

5.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

6.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

7.Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor.

8.Normativ SR 1848-2/2011 privind semnalizarea rutieră.

9.O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice.

10.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Inspector de specialitate I – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești

-vechime: 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

4.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă,, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003.

6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne. Indicativ CD 98-86.

Referent IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017

3.H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 189/28.06.2013.

4.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

5.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Referent I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr152/22.02.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr.386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

4.Hotărârea nr.126/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al Municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București

Inspector de specialitate IA – Serviciul Economic (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Ordinul nr.1917/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

2.Legea nr.82/1991, republicată, Legea contabilității.

3.Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice.

4.Hotărârea nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele de normare de funcționare a mijloacelor fixe.

5.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă,, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006, legea apărării împotriva incendiilor, republicată.

Referent IA – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial nr.127/21.02.2014.

3.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (art.1-25).

 

Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial nr.127/21.02.2014.

Inspector de specialitate I – Serviciul Achiziții Publice (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic/economic/juridic

-vechime: 3 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

-calificări: certificat/diplomă/atestat de specialitate expert achiziții publice, cunoștințe de operare SEAP/SICAP

 

Bibliografie :

1.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de ahiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate IA – Biroul Organizare și Formare Profesională (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;

2.Hotărâre nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;

3.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare ;

4.Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

5.Hotărârea 905/2017 privind Registrul General de evidență a salariaților.

6.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

7.Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind codul administrativ ( Extras din Codul Administrativ – Norme aplicabile personalului contractual );

8.R.O.F. -ul Administrației Domeniului Public Sector 2 ( https://adp2.ro/).

 

 

Tematica:

1.Contractul individual de muncă – încheiere, executare, suspendare, modificare, încetarea ;

2.Timpul de muncă și timpul de odihnă ;

3.Formarea profesională ;

4.Răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravențională și

răspunderea penală ;

5.Salarizarea personalului din instituții publice ;

6.Principii generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

funcțiilor contractuale ;

7.Criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

Contractual ;

8.Utilizarea programului REVISAL (Registrul General de Evidență al Salariaților) ;

9.Organizarea şi funcţionarea Administrației Domeniului Public Sector 2 ;

10.Principii aplicabile conduitei profesionale;

11.Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită;

12.Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual;

13.Încadrarea şi promovarea personalului contractual;

14.Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial

15.Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial;

16.Concedierea, concedierea colectivă, preavizul, demisia;

17.Timpul de muncă, timpul de odihnă, orele suplimentare.

18.Pauza de masă și repausul zilnic;

19.Repausul săptămânal, sărbatorile legale, concediul de odihnă și alte concedii.

20.Evaluarea performanței profesionale.

21.Regulamentului Intern.

Inspector de specialitate II – Biroul Organizare și Formare Profesională (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;

2.Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;

3.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare ;

4.Ordonanţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

5.R.O.F. -ul Administrației Domeniului Public Sector 2 ( https://adp2.ro/);

6.Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind codul administrativ ( Extras din Codul Administrativ – Norme aplicabile personalului contractual ).

 

Tematica:

1.Suspendarea contractului individual de muncă;

2.Încetarea de drept a contractului individual de muncă;

3.Plata salariului;

4.Formarea profesională ;

5.Conflictele de muncă;

6.Salarizarea personalului din instituții publice ;

7.Principii generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale ;

8.Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual;

9.Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual;

10.Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice;

11.Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită;

12.Personalul contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome;

13.Alte dispoziţii legale aplicabile personalului contractual;

14.Încadrarea şi promovarea personalului contractual;

15.Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;

16.Hărțuire morală la locul de muncă;

17.Organizarea şi funcţionarea Administrației Domeniului Public Sector 2 ;

Muncitor calificat I – Biroul Secretariat și IT (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: program de formare profesională/perfecționare în arhivistică pentru ocupația arhivar

 

Bibliografie:

1.Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996.

2.Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006.

Inspector de specialitate II – Compartiment Evidență Muncă în Folosul Comunității (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrație publică, științe juridice

-vechime: 6 luni într-o funcție cu studii superioare

 

Bibliografie:

1.Ordonanţa nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii ;

2.Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Sera Voluntari (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-calificare: floricultor/arboricultor

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Muncitor necalificat I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Sera Pantelimon (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

6.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

 

Muncitor calificat I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 1 (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: floricultor/arboricultor/peisagist

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Muncitor calificat II – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 1 (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 3 ani și 6 luni

-calificare: floricultor/arboricultor

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 1 (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-calificare: floricultor/arboricultor/peisagist

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Muncitor calificat I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 2 (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: fasonator/mecanic

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

 

Muncitor calificat III – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 2 (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 luni

-calificare: floricultor/arboricultor/peisagist

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Muncitor necalificat I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 2 (3 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Ionescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Inspector de specialitate II – Biroul Avize, Autorizații și Cadastru (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în administrație publică

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

 

Bibliografie:

1.Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu completările ulterioare.

2.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată prin H.G. nr.343/2017.

Referent IA – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr152/22.02.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr.386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

4.Hotărârea nr.126/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al Municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București.

Referent I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

-studii: medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr152/22.02.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr.386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

4.Hotărârea nr.126/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al Municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București.

Inspector de specialitate IA – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (CFDP)

-vechime: în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții.

2.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

4.Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003.

6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne. Indicativ CD 98-86.

Inspector de specialitate IA – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Atelier PEMDAS – Formația 1 (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (Facultatea de Horticultură)

-vechime: în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 1998.

4.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

6.H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București.

7.O.U.G. nr.195/2005 privind Protecția Mediului.

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (8 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (5 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (6 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

Muncitor calificat I – Secția Întreținere și Dotare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de calificare profesională mecanic/strungar/lăcătuș

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006, Legea privind securitătea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr. 307/12.07.2006 (republicată), privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.297/17.04.2019.

3.Cartea lăcătușului – Constantin Iordan – Editura Tehnică București 1965.

Inspector de specialitate I – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (Facultatea de Construcții, Căi Ferate, Drumuri și Poduri)

-vechime: în specialitatea studiilor 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

4.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă,, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003.

6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne. Indicativ CD 98-86.

5.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

6.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

7.Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor.

8.Normativ SR 1848-2/2011 privind semnalizarea rutieră.

9.O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice.

10.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 luni

 

Bibliografie:

1.Ordin MTCT nr. 198/15.02.2000 privind aprobarea Reglementării Tehnice ,,Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor”, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991).

2.Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate I – Biroul Avize, Autorizații și Cadastru (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă (administrație publică)

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu completările ulterioare.

2.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare.

3.H.C.G.M.B. nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea  și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată prin H.G. nr. 343/2017.

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare (5 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat III – Secția Mecanizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

3.H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 189/28.06.2013.

4.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

5.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

6.Ordonanța nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

 

Referent IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii

-vechime: 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

2.H.C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017

3.H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 189/28.06.2013.

4.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

5.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare

Inspector de specialitate IA – Compartiment SSM și PSI (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

-vechime: în specialitate 4 ani

-calificare: cadru tehnic cu atribuții PSI, inspector în domeniul SSM, responsabil de mediu

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3.H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

4.H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

5.H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

6.H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

7.H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

8.H.G. nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

9.H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

10.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

11.O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

12.Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicat în 2008.

13.O.M.A.I. nr.712/2005 modificat și completat de O.M.A.I. nr. 786/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Inspector de specialitate IA – Biroul Sistematizare Rutieră (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București nr.235/2005.

2.H.C.L. Sector 2 nr. 154/26.09.2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2.

3.O.G. nr. 189/12.02.2013 privind aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000” publicat în Monitorul Oficial nr.121/05.03.2013.

4.Normativ nr. 600/2010 pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice.

5.H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

6.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

7.Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor.

8.Normativ SR 1848-2/2011 privind semnalizarea rutieră.

9.O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice.

10.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Inspector de specialitate I – Biroul Sistematizare Rutieră (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București nr.235/2005.

2.Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 154/26.09.2019 privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2.

4.Normativ SR 1848-2/2011 privind semnalizarea rutieră.

5.Normativ nr. 600/2010 pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice.

  1. H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.O.G. nr. 2/2001 actualizată cu Legea nr. 203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

8.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

9.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Inspector de specialitate II – Biroul Sistematizare Rutieră (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: 6 luni

 

Bibliografie:

1.H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București nr.235/2005.

2.Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor.

3.O.G. nr. 189/12.02.2013 privind aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000” publicat în Monitorul Oficial nr.121/05.03.2013.

4.Normativ nr. 600/2010 pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice.

5.Normativ SR 1848-2/2011 privind semnalizarea rutieră.6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

6.O.U.G. nr. 195/2002 Codul Rutier cu modificările și completările ulterioare.

7.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

8.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (9 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat I – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (5 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 6 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (2 posturi)

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-carnet șofer: categoriile minim B, C

-calificare: certificat de calificare profesională continuă (CPC) sau certificat de calificare profesională inițială (CPI) și cartelă tahograf pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

 

Bibliografie:

1.Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr. 195/2002, Codul Rutier ,,republicată” cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor).

Muncitor calificat II – Serviciul Demolări și Ridicări Auto (6 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: minim 10 clase/medii

-vechime: în muncă 3 ani și 6 luni

-calificare: certificat de calificare profesională în una din meseriile lăcătuș-mecanic/electrician/mecanic/electromecanic.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea nr. 97/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr 156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.L. Sector 2 nr. 386/26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, a celor staționate pe domeniul public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, cât și a vehiculelor care ocupă/blochează nelegal locurile de parcare de reședință.

Inspector de specialitate debutant – Serviciul Economic (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: –

Bibliografie:

1.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

2.Legea securității și sănătății în muncă (Legea nr.319/2006), cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea aparării împotriva incendiilor (Legea nr.307/2006) – republicată – cu modificările și completările ulterioare.

Șef Birou – Biroul Parcări (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diploma de licență

-vechime: într-o funcție cu studii superioare minim 2 ani

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

3.H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

4.H.C.G.M.B. nr.61/2009, privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr.124/2008.

5.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată.

6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: operator introducere, validare și prelucrare date

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare (cap. 4 – Obligațiile lucrătorilor).

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial 127 din 21 februarie 2014.

Îngrijitor – Serviciul Administrativ (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare (cap. 4 – Obligațiile lucrătorilor)

2.Norme de igienă publică și sănătate publică – publicat în Monitorul Oficial 127 din 21 februarie 2014

Inspector de specialitate I – Compartimentul Avize, Autorizații și Cadastru – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, studii tehnice-inginerie geodezică cu specializarea măsurători terestre și cadastru

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea  nr. 97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanața Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate II – Compartimentul Avize, Autorizații și Cadastru – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.     

Inspector de specialitate IA – Compartimentul Control – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate II – Compartimentul Control – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.309/12.07.2006 și Legea  nr.97/26.06.2020.

2.Hotărârea Guvernului nr.156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

3.H.C.G.M.B. nr.304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

4.H.C.G.M.B. nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.181/18.05.2017.

5.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.189/28.06.2013.

6.H.C.G.M.B. nr.275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

7.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 actualizată cu Legea nr.203/2018 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.

Inspector de specialitate IA – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.HCGMB nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti + Anexe.

4.O.U.G. nr.195/2005 privind Protectia Mediului.

5.Cultura Florilor de Gradina – Autor: Elena Șelaru – Editura Ceres, 2007.

6.Expert in cultivarea florilor – Autor: Dr. D.G. Hessayon – Editura: ALL, 2021.

7.Bolile plantelor floricole – Autori: Gheorghe Marinescu, Costache Marcel si Stoenescu Adrian – Editura: Ceres, 1988.

8.Dăunători și agenți patogeni în grădină – Autori: Gábor Vétek si Nagy Géza, Editura: Casa, 2016.

Inspector de specialitate I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: determinată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 3 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

4.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti + Anexe.

5.H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

6.H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti + Anexe.

7.O.U.G. nr.195/2005 privind Protectia Mediului.

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii sau generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: permis de conducere cat.B, C; CPC sau CPI și cartelă tahograf

Bibliografie:

1.ORDONANȚA nr.27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere.

2.O.U.G. nr.195/2002 -Codul Rutier ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ,cu modificarile si completarile ulterioare(cap.4 -Obligatiile lucratorilor).

Muncitor calificat II – Secția Mecanizare (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: medii sau generale

-vechime: 3 ani și 6 luni

-calificare: permis de conducere cat.B, C; CPC sau CPI și cartelă tahograf

Bibliografie:

1.ORDONANȚA nr.27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere.

2.O.UG nr.195/2002 -Codul Rutier ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ,cu modificarile si completarile ulterioare(cap.4 -Obligatiile lucratorilor).

 Inspector de specialitate IA – Secția Străzi și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești-inginerie civilă

-vechime: în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

4.Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003.

6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne. Indicativ CD 98-86.

Muncitor calificat II – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 3 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat I – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

(2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat IV – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: –

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Formația 1 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Muncitor calificat I – Formația 2 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Formația 2 – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții 

(1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Muncitor calificat I – Sera Voluntari – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 ani și 6 luni

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor necalificat I – Sera Voluntari – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: 6 luni

Bibliografie:

1.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

4.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

5.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

6.HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Muncitor calificat IV – Sera Pantelimon – Atelier PEMDAS – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții (1 post)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: generale

-vechime: –

-calificare: curs de floricultură și arboricultură

Bibliografie:

1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată.

2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003.

3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998.

4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008.

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara.

6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Inspector de specialitate IA – Serviciul Achiziții Publice, Concesiuni și Fonduri Structurale (2 posturi)

Perioada: nedeterminată

Condiții de participare:

-studii: superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic/economic/juridic

-vechime: într-o funcție cu studii superioare 6 ani și 6 luni

-calificare: certificat/diplomă/atestat de specialitate-expert achiziții publice

-cunoștințe de operare SEAP/SICAP

Bibliografie:

1.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.  101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare.

Raportul final

                                                                    24 mai 2022

Borderou notare interviu

                                                                    19 mai 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                    13 mai 2022

Rezultatele selecției dosarelor

 

                                                                    06 mai 2022

Anunț organizare concursuri

                                                                  18 aprilie 2022

Raportul final

                                                                  27 ianuarie 2022

Borderou notare interviu

                                                                  21 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  17 ianuarie 2022

Raportul final

                                                                  14 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  14 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  12 ianuarie 2022

Borderou notare interviu

                                                                  11 ianuarie 2022

Proces verbal selecție dosare

                                                                  10 ianuarie 2022

Borderou notare proba scrisă

                                                                  05 ianuarie 2022

Proces verbal selecție dosare

                                                                  30 decembrie 2021

Anunț examen promovare

                                                                  28 decembrie 2021

Erata

                                                                  28 decembrie 2021

Anunț organizare concursuri

                                                                  23 decembrie 2021

Anunț organizare concursuri

                                                                   14 decembrie 2021

Raportul final

                                                                   24 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

                                                                   18 noiembrie 2021

Raport final

                                                                   16 noiembrie 2021

Raport final

                                                                   12 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

                                                                   11 noiembrie 2021

Borderou notare interviu

 

                                                                    09 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă

Concursul organizat în data de 04.11.2021

                                                                    05 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă – contestatie

Concursul organizat în data de 02.11.2021

                                                                    05 noiembrie 2021

Borderou notare proba scrisă

Concursul organizat în data de 02.11.2021

                                                                    03 noiembrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat II – Sectia Mecanizare

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat I – Sectia Mecanizare

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor Calificat I – SSVSUI

                                                                    29 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  II – Serviciul CADP

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – Serviciul CADP – CAAC

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  IA – Serviciul CADP

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate  I- SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de Specialitate II – SSVSUI

                                                                    27 octombrie 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Referent IA – Secția Mecanizare

                                                                     27 octombrie 2021

Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   13 octombrie 2021

Anunț organizare concursuri

Anunt organizare concursuri și bibliografii 

                                                                   11 octombrie 2021

Raport final

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                   10 septembrie 2021

Raport final

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          27 august 2021

Raport final

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          27 august 2021

Anunț

Examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inst.

                                                                          26 august 2021

Borderou notare proba orală

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          24 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          18 august 2021

Borderou notare proba scrisă

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          18 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor necalificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Proces verbal proba selecția dosarelor

Muncitor calificat IV – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții

                                                                          11 august 2021

Anunt organizare concursuri

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi: Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii; Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii; Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                          26 iulie 2021

Raport final

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Raport final

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          20 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba orală

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          15 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent IA – Biroul Parcări

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Muncitor calificat I – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Borderou notare proba scrisă

Referent II – Secția Mecanizare

                                                                          8 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Referent IA

                                                                          1 iulie 2021

Proces verbal proba selectia dosarelor

Muncitor Calificat I

                                                                          1 iulie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021

Erata la anuntul publicat in data de 14 iunie 2021 privind ocuparea prin concurs a unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din cadrul ADP Sector 2 ERATA

                                                                        30 iunie 2021

Anunt organizare concursuri si bibliografii pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Referent 1A in cadrul Biroului Parcari;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat II in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Strazi si Urmarire Investitii;
Referent II in cadrul Sectiei Mecanizare; Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Mecanizare;
Inspector de specialitate II in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Inspector de specialitate 1A in cadrul Serviciului Control si Administrare Domeniu Public;
Muncitor calificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor calificat IV in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii;
Muncitor necalificat I in cadrul Sectiei Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

                                                                        14 iunie 2021

Anunt suspendare concurs

                                                                        19 martie 2020

Anunt organizare concurs si bibliografie pentru ocuparea postului de Referent IA in cadrul Biroului Parcari

                                                                        09 martie 2020