Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

       Alexandru Tudor

 

 Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al A.D.P. Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activitati a instituţiei.În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia vor fi preluate şi exercitate de către Directorul General Adjunct ori de câte ori va fi necesar şi situaţia o va impune.

 

Audiente:     Marti 10:00 - 12:00

Adresa:          Şos. Electronicii, Nr.44, CP 023254

E-mail:          alexandru.tudor@adp2.ro

Telefon:       021.252.70.79

Fax:              021.252.79.77

 

Atributii:

 

 • angajează in colaborare cu Directorul General fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al A.D.P. sector 2;
 • aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului A.D.P. sector 2 şi poate aplica sancţiuni disciplinare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente pentru personalul A.D.P. sector 2 urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează impreună cu directorii şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa A.D.P. sector 2;
 • analizează impreună cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea deciziilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la siguranţa şi prevenţia contra incendiilor;
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă A.D.P. sector 2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din străinătate,precum si in justiție. 
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;