Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

DIRECTOR GENERAL    

 Alin-Vasilică Drugău

 

 Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă a unitații, răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în colaborare cu Directorul General Adjunct. Este împuternicit sa semneze acte, comenzi, contracte şi convenţii, precum şi să stabilească orice fel de raporturi juridice sau economice cu terţi, în interesul public şi cu privire la domeniul de activitate specific serviciului, în limita competenţelor legale.

 

Audienţe:

Joi          11:00 - 13:00

 

Adresa:

Şos. Electronicii, Nr.44, CP 023254

E-mail:

alin.drugau@ps2.ro

Telefon:

Fax:

021 252 77 96 ;

021.252.79.77

 

Atributii:

 

 • angajează fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al A.D.P. sector 2;
 • aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului A.D.P. sector 2 şi poate aplica sancţiuni disciplinare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente pentru personalul A.D.P.-2 urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează impreuna cu Directorul General Adjunct, directorii de specialitate şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 •    pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 sau a persoanei delegate de către acesta cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa A.D.P. sector 2;
 • analizează impreuna cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului sau a persoanei delegate de către acesta şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului Sectorului 2 sau persoanelor delegate de către acesta spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • coordonează în mod direct activitatea Compartimentului Sănătate, Securitate în Muncă şi P.S.I.;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la situaţiile de urgenta;
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă A.D.P. 2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.