DIRECTOR GENERAL

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de către Directorul General Adjunct sau în lipsa acestuia de către unul dintre directorii de directie.

 Alin-Vasilică Drugău 
Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă a unitații, răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în colaborare cu Directorul General Adjunct. Este împuternicit sa semneze acte, comenzi, contracte şi convenţii, precum şi să stabilească orice fel de raporturi juridice sau economice cu terţi, în interesul public şi cu privire la domeniul de activitate specific serviciului, în limita competenţelor legale.Audienţe: Joi 11:00 – 13:00
Adresa: Şos. Electronicii, Nr.44, CP 023254
E-mail: alin.drugau@ps2.ro
Telefon: 021 252 77 96
Fax: 021.252.79.77Atributii:

 • angajează fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al A.D.P. sector 2;
 • aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului A.D.P. sector 2 şi poate aplica sancţiuni disciplinare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente pentru personalul A.D.P.-2 urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează impreuna cu Directorul General Adjunct, directorii de specialitate şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 •    pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 sau a persoanei delegate de către acesta cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa A.D.P. sector 2;
 • analizează impreuna cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului sau a persoanei delegate de către acesta şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului Sectorului 2 sau persoanelor delegate de către acesta spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • coordonează în mod direct activitatea Compartimentului Sănătate, Securitate în Muncă şi P.S.I.;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la situaţiile de urgenta;
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă A.D.P. 2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al ADP Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activităţi a instituţiei.

Alexandru Tudor

 

 Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al A.D.P. Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activitati a instituţiei.În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia vor fi preluate şi exercitate de către Directorul General Adjunct ori de câte ori va fi necesar şi situaţia o va impune.

 • angajează in colaborare cu Directorul General fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al A.D.P. sector 2;
 • aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului A.D.P. sector 2 şi poate aplica sancţiuni disciplinare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente pentru personalul A.D.P. sector 2 urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează impreună cu directorii şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa A.D.P. sector 2;
 • analizează impreună cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea deciziilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la siguranţa şi prevenţia contra incendiilor;
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă A.D.P. sector 2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din străinătate,precum si in justiție.
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;

DIRECTOR ECONOMIC

DOINA ANCA RADU
anca.radu@adp2.ro / 0212527796

Directorul Economic coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor cu caracter economic:

Serviciul Economic, Compartimentul Avize, Autorizații și Cadastru, Serviciul Administrativ, Serviciul Achiziții Publice

DIRECTOR MANAGEMENT RESURSE UMANE 

IULIA ANDREEA GRIGORAȘ
iulia.grigoras@adp2.ro
/ 0212527796
Directorul Direcției Management Resurse Umane  asigură coordonarea, îndrumarea şi controlează activitatea compartimentelor:

Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Compartimentul Evidență Muncă în Folosul Comunității, Serviciul Relații cu Publicul

DIRECTOR TEHNIC

LAURENȚIU NĂNĂU
laurentiu.nanau@adp2.ro / 0212527796
Directorul Directiei Tehnice asigură coordonarea, îndrumarea şi verificarea activității compartimentelor care administrează domeniul public:

Secția Străzi, Secția Spații Verzi, Secția Dotare Domeniu Public, Secția Întreținere Mobilier Urban, Secția Sere

DIRECTOR ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC

PAUL MARIAN CONSTANTIN
paul.constantin@adp2.ro / 0212527796

Directorul Direcției Administrare Domeniu Public  asigură coordonarea, îndrumarea şi verificarea activității compartimentelor :

Secţia MecanizareSecţia Exploatare Echipamente Parc, Serviciul Demolări și Ridicări Auto, Serviciul Parcări și Sistematizare Rutieră, Serviciul Control și Administrare Domeniu Public