Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

BIROUL ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

Șef Birou:   Ioana Pricop Barabaș

E-mail:    ioana.barabas@adp2.ro

Telefon: 0769.801.383

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt:

 

-        răspunde de activitatea de recrutare a forţei de muncă (documentaţii concurs, dosare participare concurs, organizare concurs);

-        asigură întocmirea documentelor specifice reglementării relaţiilor de muncă, respectiv decizii, CIM- uri, acte adiţionale, acorduri de confidenţialitate, etc.;

-        asigură întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarele de personal ale angajaţilor ADP Sector 2;

-        gestionează fişele de post care vor cuprinde atribuţiile şi răspunderile ce le revin salariaţilor. Acestea vor fi întocmite de şefii compartimentelor pentru fiecare salariat din subordine;

-        propune împreună cu şeful compartimentului în care urmează să-şi desfăşoare activitatea salariatul debutant, programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;

-        întocmeşte propuneri pentru promovare pentru personalul contractual conform legii;

-        organizează examenele de promovare în grade profesionale;

-        coordonează şi monitorizează procesul de evaluare anuală a personalului, urmărind aplicarea corectă a procedurilor de evaluare şi asigurând asistenţă de specialitate evaluatorilor;

-        întocmeşte decizii ale directorului general şi ţine evidenţa acestora;

-        asigură gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, transmiterea către ANI şi publicarea pe site-ul instituţiei. Prin persoana desemnată din cadrul biroului, asigură consultanţă în vederea completării DA şi DI;

-        asigură gestionarea documentelor sistemului de management integrat;

-        întocmeşte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de activitate;

-        asigură evidenţa rapoartelor de neconformitate şi a reclamaţiilor;

-        întocmeşte şi actualizează Regulamentul Intern;

-        centralizează propunerile de reorganizare ale compartimentelor instituţiei şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii, dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local, a Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ADP sector 2;

-        evaluează necesarul de pregătire profesională pentru salariaţii instituţiei;

-        întocmeşte planul anual de pregătire profesională conform propunerilor şefilor de compartimente;

-        planifică participarea salariaţilor la programe de instruire, în funcţie de conţinutul rapoartelor de evaluare informând Directorul asupra rezultatelor evaluării şi calificativelor finale obţinute;

-        asigură evidenţa sesiunilor/cursurilor de pregătire profesională;

-        planifică, efectuează şi urmăreşte realizarea instruirii personalului în domeniile calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

-        raportează activităţile referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;

-        asigură realizarea auditurilor interne în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

-        facilitează comunicarea pentru dezvoltarea/menţinerea unui climat pozitiv a relaţiilor dintre angajaţi;

-        întocmeşte graficele cu programarea personalului pentru serviciile de medicina muncii în cadrul contractelor încheiate pentru aceste servicii, cu încadrarea în prevederile bugetare;

-        transmite documentele solicitate de Preşedintele Comisiei de disciplină, conform legii;

-        asigură secretariatul Comisiei de disciplină;

-        asigură gestionarea documentelor Comisiei de disciplină;

-        întocmeşte şi eliberează adeverinţele de vechime în muncă respectiv în specialitate pentru angajaţi/foşti angajaţi pe baza documentelor din evidenţa biroului.