Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

Principalele activităţi desfa şurate în cadrul compartimentului sunt:

 • asigură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii transmise de organele jurisdicţionale către A.D.P. Sector 2 cu respectarea prevederilor legale OG 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • primirea şi înregistrarea mandatelor de executare a unei munci în folosul comunităţii;
 • organizarea şi asigurarea evidenţei documentelor compartimentului şi arhivarea dosarelor soluţionate;
 • asigură stabilirea programului de activitate şi a locaţiei de desfă şurare a muncii pentru fiecare persoana care desfă şoară muncă în folosul comunităţii în cadrul A.D.P. Sector 2;
 • asigură punerea la dispoziţia persoanei care execută munca în folosul comunităţii a echipamentului necesar desfă şurării activităţii;
 • asigură supravegherea efectivă a modului de executare a activităţii;
 • verificarea, în baza programului de lucru stabilit, a prezenţei la locul de muncă a persoanei care execută muncă în folosul comunităţii şi modul în care aceasta î şi execută sarcinile stabilite;
 • întocmirea actelor aferente dosarelor de executare a muncii în folosul comunităţii aflate pe rolul Compartimentului;
 • completarea dosarelor aflate pe rolul Compartimentului Evidenţă Muncă în Folosul Comunităţii cu fisa de instruire în securitatea muncii, programul de planificare a activitatii, adeverinţe medicale, adrese, referate, note interne, fi şe de prezentă, informări, comunicări, procese verbale de constatare ele.;
 • asigură finalizarea procedurii de executare a mandatelor de muncă în folosul comunităţii prin ducerea la îndeplinirea măsurilor dispuse prin sentinţe, decizii, ordonanţe etc, şi comunicarea adeverinţei/dovezii emise de A.D.P. Sector 2 către persoana care a executat şi către organele jurisdicţionale emitente, în termenul stabilit de acestea;
 • asigură sesizarea emitentului actului prin care s-a dispus executarea muncii în folosul comunităţii cu privire la atitudinea şi comportamentul contravenientului/persoanei la locul de muncă şi anume: refuzul de a executa mandatul, neprezentarea nejustificată la punctul de lucru, abateri disciplinare, dezinteres în îndeplinirea sarcinilor stabilite etc;
 • după executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, are obligaţia de a emite şi de a comunica serviciului de probaţiune şi persoanei supravegheate un document care atestă că munca în folosul comunităţii a fost executată;
 • asigură expedierea actelor către organele jurisdictionale, secţii de poliţie precum şi Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Sector 2;
 • asigură centralizarea şi evaluarea permanenta, în timp real, a datelor şi informaţiilor rezultate din activitatea Compartimentului Evidentă Muncă în Folosul Comunităţii - rapoarte de activitate, informări, comunicări;
 • asigură stabilirea tipurilor de activităţi desfă şurate, supravegherea şi întocmirea pontajului beneficiarului de ajutor social comunitar;
 • întocme şte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de activitate.