Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, CONCESIUNI ŞI FONDURI STRUCTURALE

Șef Serviciu: Daniela Adriana Prepeliță

E-mail:   daniela.prepelita@adp2.ro

Telefon: 0799.911.634

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt:

 

-        întocmeşte programul de investiţii pe baza referatelor de necesitate şi a notelor de

-        fundamentare;

-        elaborează proiectul şi raportul anual de achiziţii publice;

-        analizează, avizează şi aprobă temele de precizare / caietele de sarcini, necesare proiectelor de investiţii;

-        are ca obiectiv programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii;

-        solicită compartimentelor din cadrul instituţiei întocmirea caietelor de sarcini şi a documentaţiei descriptive, iar în caz de necesitate va putea apela la serviciile unor societăţi comerciale de profil pentru întocmirea caietelor de sarcini;

-        transmite dosarul achiziţiei publice în vederea obţinerii avizului de legalitate;

-        realizarea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

-        îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;

-        elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate, conform legislaţiei în vigoare;

-        aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii negociere competitivă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii dialog competitiv pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii parteneriat pentru inovare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor -cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        procedurii negociere fără publicare prealabilă pentru atribuirea contractelor de

-        achiziţie publica/acordurilor- cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii concurs de soluţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        aplicarea procedurii simplificata pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        organizarea procedurii de atribuire a contractelor de închiriere a unor bunuri imobile aflate în gestionarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 prin licitaţie publică cu strigare.

-        elaborarea propunerilor de proiecte finanţate cu fonduri structurale şi alte fonduri decât cele structurale (naţionale, europene, internaţionale).

-        organizarea procedurii de atribuire a contractelor de lucrări publice, de servicii şi bunuri proprietate publică prin concesionare.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului de Aprovizionare sunt:

-        realizarea achiziţiilor directe conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare achiziţie publica realizată prin aplicarea unei proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor- cadru conform legislaţiei specifice în vigoare;

-        urmărirea derulării contractelor de furnizare de produse;

-        realizează circuitul documentelor de achiziţie directă prin predarea către magazie a produselor, a avizelor de însoţire şi către Serviciul Economic a documentelor de facturare.