Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SERVICIUL CONTROL ŞI ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC

Șef Serviciu: Marian Paul Constantin

E-mail: paul.constantin@adp2.ro 

Telefon:   0724 543 150

 

 

Program cu publicul : Marti 10:00 - 13:00 , Miercuri: 10:00 - 13:00 ,Joi:10:00-13:00

 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt:

 

-        elaborarea şi coordonarea programului anual de deszăpezire a principalelor obiective de interes public de pe raza sectorului 2;

-        întocmirea documentelor de predare-primire a amplasamentelor în vederea executării lucrărilor tehnico-edilitare şi recepţia la finalizarea lucrărilor;

-        efectuarea controalelor privind respectarea prevederilor legale, menţionate în Autorizaţiile de Construire şi în Autorizaţiile de Intervenţii;

-        valorificarea deşeurilor feroase, neferoase şi a deşeurilor obţinute din desfiinţarea construcţiilor neautorizate şi autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

-        transportarea la groapa de gunoi ecologică a deşeurilor rezultate din demolarea construcţiilor neautorizate;

-        obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor, autorizaţiilor de construire pentru lucrările efectuate de ADP Sector 2;

-        verifică mobilierul urban şi gardurile ce împrejmuiesc ansamblurile blocurilor şi a locurilor virane aflate în patrimoniul instituţiei;

-     răspunde la sesizările locuitorilor sectorului 2 privind domeniul public;

-        verifică prin efectuarea inspecţiilor zilnice modul de întreţinere şi utilizarea domeniului public şi privat al statului, administrat de către ADP - Sector 2, întocmind note de constatare, în ceea cc priveşte starea reţelei stradale, inclusiv al parcajelor de reşedinţa şi a semnelor privind siguranţa circulaţiei (marcaje, limitatoare de viteză, indicatoare de circulaţie, stâlpişori de avertizare, etc);

-     sesizează conducerea instituţiei, dacă se constată organizarea pe domeniu public al activităţilor de comerţ ilegale, prestări de servicii şi altele;

-        sesizează conducerea instituţiei cu privire la ocuparea domeniului public ilegală cu tonete, gherete sau altele de tip mobilier urban, construcţii provizorii, garaje, organizări de şantier, etc, luând măsuri de informare a organelor competente;

-        verifică stadiul fizic al lucrărilor de intervenţie de remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului 2, respectarea termenelor şi condiţiilor impuse prin autorizaţia de intervenţie şi autorizaţia de construire de pe domeniu public, precum şi aducerea la starea iniţială a spaţiilor

publice afectate de lucrările de intervenţie, la reţelele edilitare, aplicând sancţiuni contravenţionale, conform legii;

-        verifică gradul de curăţenie şi degradare a solului, al zonelor administrate, depozitarea ilegală a deşeurilor pe domeniul administrat de către ADP - Sector 2 şi respectarea normelor privind protecţia mediului, luând măsuri de sancţionare a abaterilor;

-        modul de întreţinere, gradul de deteriorare şi starea calitativă a spaţiilor verzi, a locurilor şi terenurilor de joacă pentru copii, existenta coşurilor şi containerelor pentru depozitarea deşeurilor şi starea mobilierului stradal;

-        starea instalaţiilor de iluminat public;

-        starea oricărui bun de utilitate publică, amplasat de instituţie pe domeniul administrat;

-        de construire pe domeniu public pe care intervin operatorii şi care solicita instituţiei predări de amplasament, aplicând sancţiuni contravenţionale;

-        verifică aducerea la starea iniţială a spaţiilor publice afectate de lucrările de intervenţii la reţelele edilitare efectuate de către operatori.

-        urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor de pe raza administrativ - teritoriala a sectorului, pentru evitarea depozitarii necontrolate a deşeurilor şi degradării solului.

-        contribuie la verificarea amenajării şi întreţinerii spatiilor verzi, locurilor şi a terenurilor de joacă pentru copii, întocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate.

-        analizează, verifica şi soluţionează sesizările primite privind administrarea domeniului public şi privat al sectorului, întocmeşte rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.

-        întocmeşte documentele în vederea ridicării autovehiculelor abandonate sau iară stăpân, dezafectarea construcţiilor provizorii amplasate ilegal atât pe domeniu public al sectorului 2 cât şi pe domeniul privat, cu respectarea prevederilor legale;

-        comunică procesele verbale contravenţionale către contravenienţi şi întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;

-        înaintează organelor de executare a creanţelor bugetare, procesele verbale contravenţionale care nu au fost contestate în termenul legal şi note de constatare a ocupării domeniului public;

-        aduce la îndeplinire atribuţiile şi sarcinile stabilite de către conducere;

-        personalul său de specialitate participa la recepţiile lucrărilor, monitorizarea şi controlul activităţilor prestatorilor de servicii aflate sub contract cu ADP Sector - 2.