Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

SERVICIUL ECONOMIC

Șef Serviciu : Anca Doina Radu

E-mail : anca.radu@adp2.ro

Telefon: 021.252.77.12 / int 209

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt:

 

-       elaborarea şi rectificarea bugetului în baza propunerilor primite din partea compartimentelor;

-       realizarea controlului financiar preventiv, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

-       întocmirea ALOP - ului;

-       contarea operaţiunilor şi întocmirea situaţiilor analitice şi sintetice;

-       contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidentă;

-       contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric pe fiecare gestiune în parte;

-       înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la cursul de achiziţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie;

-       efectuarea încasărilor şi plăţilor prin casierie cu respectarea prevederilor legale;

-       întocmirea formalităţilor de imputare în cazul răspunderii materiale a angajaţilor;

-       înregistrarea în contabilitate la valoarea nominală a debitorilor şi creditorilor, precum şi recuperarea sumelor aferente debitorilor;

-       contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţin pe categorii precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică;

-       contabilitatea plaţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;

-       contabilitatea veniturilor se ţine pe felul de venituri, după natură sau destinaţia lor, după caz;

-       înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registre de inventar şi completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinţa şi pe persoane;

-       verifică stocurile prin punctajul lunar al materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe cu magazia centrală şi confirmarea soldurilor;

-       tinerea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul - jurnal, Registrul - inventar şi a fiselor de cont sintetic, în conformitate cu prevederile legale;

-       întocmirea rapoartelor lunare privind indicatorii din bilanţ, plăţile restante şi situaţia plaţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota - parte aferenta cheltuielilor finanţate din FEN post aderare, conform OMF 479/2012 şi decontul de TVA;

-       întocmirea trimestrială şi anuală a situaţilor financiare, anexele la bilanţ şi a raportului, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

-       întocmirea contului de execuţie bugetară;

-       primirea şi gestionarea bunurilor materiale aprovizionate, până la eliberarea din gestiuni;

-         înregistrarea operaţiunilor contabile privind lucrările de investiţii realizate în regie proprie;

-        înregistrarea operaţiunilor contabile privind lucrările de investiţii realizate de către terţi;

-       înregistrarea operaţiunilor contabile privind serviciile prestate de către terţi;

-       organizează lucrările de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică, înaintează propuneri privind componenta comisiilor de inventariere, precum şi a comisiei centrale de inventariere;

-       verificarea şi valorificarea inventarului patrimoniului instituţiei; inventarierea prin sondaj lunar, până la 150 de repere din patrimoniul instituţiei; urmăreşte lichidarea avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbirilor telefonice, a utilităţilor de la terţi, a penalităţilor de întârziere, a cheltuielilor de executare, etc, conform legislaţiei în vigoare şi virarea acestora la bugetul local;

-    împreună cu verificarea şi analizarea conturilor;

-    răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce îi revin în domeniul financiar stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

-    în exercitarea atribuţiilor sale, compartimentul colaborează cu Trezoreria Sectorului 2 cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, cu alte autorităţi, instituţii publice, terţi, precum şi cu Ministerul Finanţelor Publice;

-    exercita controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate prin caserie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, luând măsuri necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    înregistreaza în evidenţă contabilă achiziţiile de mijloace fixe;

-    primeşte documentaţia pentru casarea materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi o înregistrează în evidenţă contabilă;

-    întocmirea documentaţiei pentru transferul fara plataa bunurilor la alte instituţii publice sau primirea lor de la alte instituţii;

-    valorificarea deşeurilor rezultate din casarea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe;

-    întocmirea situaţiei centralizate privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual, a bugetului, cât şi a rectificării acestuia, în baza solicitărilor înaintate de compartimentele de specialitate ale instituţiei;

-    centralizează propunerile compartimentelor de specialitate privind diminuarea sau suplimentarea de cheltuieli, întocmind note de fundamentare aferente;

-    urmăreşte efectuarea plăţilor salariale, bunuri şi servicii, cât şi investiţii pe măsura deschiderii finanţării obiectivelor prevăzute în lista de investiţii cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în vigoare;

-    efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre;

-   propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi întocmeşte documentaţia necesară către Primăria Sectorul 2;

-   celelalte compartimente ale instituţiei, ia măsurile necesare şi asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate, astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile din buget;

-   solicită de la ordonatorul principal de credite fondurile necesare, în limita creditelor bugetare aprobate pentru realizarea planului de investiţii;

-   asigura desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă de investiţii, plata în termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei fata de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri speciale, etc;

-   urmăreşte şi verifică garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor de câte ori este necesar şi întocmeşte documentaţia pentru restituirea garanţiei materiale atunci când gestionarul predă gestiunea;

-   menţine permanent legătura cu CEC BANK în vederea ridicării extraselor de cont pentru garanţiile gestionarilor;

-   întocmeşte anexa nr. 1, ’’Situaţia plaţilor planificate", privind eşalonarea plaţilor pe decade aferente cheltuielilor cu personalul instituţiei, cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, cheltuielilor de capital, conform legislaţiei în vigoare;

-   verifica sistematic operaţiunile care fac obiectul CFPP din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;

-   verifica dacă proiectele operaţiunilor sunt însoţite de acte justificative necesare şi de angajamentele bugetare individuale, propunere de efectuarea unei cheltuieli, ordonanţare de plată după caz;

-      verifica dacă facturile cuprind în mod obligatoriu: sintagmă, „de plată", numele în clar, dată şi semnătura conducătorului compartimentului de specialitate;

-      efectuează verificarea de fond, conform instrucţiunilor specifice fiecărui tip de operaţiune;

-      verifica deconturile de cheltuieli din punct de vedere al legislaţiei, documentelor justificative anexate la ordinul de deplasare, precum şi respectarea termenului de justificare a acestuia, în funcţie de care se percep penalităţi, conform legislaţiei în vigoare;

-      înscrierea documentelor prezentate la viză în Registrul proiectelor de operaţiuni;

-      acorda viza prin aplicarea sigiliului personal şi a semnăturii, dacă documentele prezentate corespund cerinţelor CFPP, numai după parcurgerea, respectarea şi îndeplinirea condiţiilor de verificare specifice opratiunilor;

-      acorda viza pentru deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

-      acorda viza pe următoarele documente: angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată, ordonanţările de plată, operaţiunile de închiriere, transfer, vânzare şi bunurilor din patrimoniul instituţiei;

-      acorda viză de CFPP constând în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament;

-      CFPP se va exercita pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente;

-      asigura şi răspunde de corectitudinea, exactitatea şi realitatea datelor înscrise în registrul privind operaţiunile prezentate la viză de CFPP;

-      emiterea refuzului de viză dacă documentele prezentate nu corespund cerinţelor CFPP;

-      transmiterea refuzului de viză conducătorului instituţiei însoţit de documentele justificative;

-      informarea către Curtea de Conturi şi MFP asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului instituţiei, însoţită de copia după decizia de efectuare a operaţiunii şi după motivaţia refuzului de plată;

-      se verifica încadrarea plaţilor efectuate în prevederile bugetare, trimestriale şi anuale;

-      întocmeşte alte lucrări dispuse în sarcina biroului de conducerea instituţiei.