Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

Şefii de secţii, servicii, birouri şi ateliere răspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin, colaborează permanent în vederea îndeplinirii la termen şi la o calitate corespunzătoare a sarcinilor şi lucrărilor care intră în sfera de atribuţii ale compartimentelor pe care le conduc, precum şi a altor sarcini apărute ocazional, potrivit necesităţilor instituţiei.

Totodată au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii compartimentului, de a verifica îndeplinirea lor, de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentului şi pentru folosirea integrală a timpului de lucru.

 

 

 

 

 Administraţia Domeniului Public Sector 2 îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

-        asigură dezvoltarea armonioasă şi întreţinerea reţelei stradale a sectorului 2 prin activitatea de reparaţii şi întreţinere a drumurilor;

-        asigură administrarea, repararea, întreţinerea şi protecţia dotărilor stradale;

-        asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi pe raza sectorului 2 ;

-        administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2;

-        administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2, deţinute de servicii de interes public aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, în baza protocoalelor încheiate cu acestea;

-        asigură prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii materialul dendrofloricol necesar spaţiilor verzi de pe raza sectorului 2;

-        execută şi urmăreşte amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement, realizează decorări florale pentru asigurarea unui aspect corespunzător sectorului 2;

-        asigură avizarea, coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public şi deszăpezirea unităţilor publice de pe raza sectorului 2 în perioada de iarnă;

-        desfăşoară activităţi de transport cu vehiculele aflate în proprietatea sa;

-        asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţia parcului propriu de utilaje şi a mijloacelor de transport;

-        înfiinţarea de noi parcaje de reşedinţă si de utilitate publica;

-        ţine evidenţa locurilor de parcare, de reşedinţă, a închirierii acestora şi eliberează autorizaţii de parcare, cât şi a celor de utilitate publica;

-        ţine evidenţa patrimoniului domeniului public şi evidenţiază modificările care au loc în patrimoniul domeniului public;

-        asigură controlul privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în vigoare privind domeniul public;

-        asigură evacuarea diverselor obiecte abandonate (vehicule, autovehicule, tarabe, tonete) sau depozitate haotic pe domeniul public şi a resturilor vegetale rezultate din zonele verzi aflate în administrare;

-        participă împreună cu organele abilitate la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2;

-        are în administrare Parcul de Agrement Tei şi îl exploatează doar cu respectarea autorizaţiilor de funcţionare legale;

-        organizează și administrează activitatea în Parcul de Agrement Tei privind buna funcţionare a echipamentelor de agrement cu public şi fără public, precum şi respectarea măsurilor de securitate în exploatare;